Autoriõigus
Iga foto on kaitstud autoriõigusega. Foto autoril on muuhulgas ainuisikuline õigus otsustada, kus tohib seda avaldada, levitada või kohendada (pilditöötlust teha). Ainult autor  ise või autori loal tohib teose teha üldsusele kättesaadavaks (avaldada Internetis). Enamgi veel, autor võib nõuda juba korra avaldatud teose (foto) kasutamise lõpetamist ehk internetist eemaldamist.
E-POOD
Siit leiad pilte aastatest 2014-2020.
Varamate aastate pildisoovide puhul palun saada e-mail.
Foto internetis avaldamiseks või ärilistel eesmärkidel kasutamiseks peab olema autori luba.
  • Juhul, kui soovite kasutada Fotosioon Fotostuudio pildimaterjali ärilisel eesmärgil (reklaamides, ostu-müügikuulutused), siis palume kirjaliku nõusoleku saamiseks kirjutada eelnevalt e-posti aadressil info@fotosioon.com

Ärilistel eesmärkidel kasutamise hinnakiri

Lubatud kasutada vastavalt ostetud litsentsina kas ühe- või mitmekordseks kasutamiseks:
  • riiete/akessuaaride müügi eesmärgil – veebifail 3,5 EUR / fail
  • ajaleht – veebifail 3,5 EUR / fail
  • veebilehel reklaami eesmärgil, kasutamise veebis reklaamides, kodulehel disaini elemendina, galerii osana või mobiilsete rakenduste elemendina – 15 EUR/ fail
  • Trükised (plakatid, kalendrid, flaierid, toote pakendid, brošüürid, voldikud, postkaardid, jne) – 15 EUR/ fail
  • Trükiväljaannetel (ajakirjad, raamatud, jne) – 15 EUR/ fail
  • Trükireklaam (kampaaniad, suured stendid jne) – 15 EUR/ fail
Suuremate koguste korral kehtivad lähtuvalt projektist kokkuleppehinnad.
Juhul, kui avaldatud materjali on kasutatud ilma Fotosioon Fotostuudio kirjaliku loata, siis on Fotosioon OÜ-l õigus nõuda sellise materjali kohest kasutamise lõpetamist ja lisaks tasu järgmises ulatuses:
  1. Ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest – 65 eurot.
  2. Korduva (kahe või enama) kooskõlastamata materjali kasutamise eest – 130 eurot iga korra eest.
Fotot võib ilma autori eelneva nõusolekuta kasutada ainult seaduses ettenähtud juhtudel ja tingimustel. See puudutab eelkõige füüsilise isiku õigust teha isiklikuks otstarbeks fotost koopia (nt salvestada teise isiku kodulehelt mõni meelepärane foto oma arvutisse). Samuti on lubatud foto autori nime, foto pealkirja ja avaldamisallika äranäitamisel foto kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke. Fotode vaba kasutamise puhul tuleb silmas pidada, et foto autoril on alati õigus vaidlustada foto vaba kasutamise juhtu, kui ta leiab, et see on vastuolus foto tavapärase kasutamisega või kahjustab põhjendamatult tema kui autori seaduslikke huve.
Fotosioon Fotostuudio veebilehel www.fotosioon.com ja veebipoes avaldatud materjalid (artiklid, fotod, videod, kommentaarid, illustratsioonid jne) on autoriõiguse tähenduses autorikaitse objekt, mille reprodutseerimine ja levitamine ilma Fotosioon OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.
Materjalide kasutamine on lubatud kogu artikli jagamise teel (Share).
Veebikeskkonna www.fotosioon.com lehel viibimisega annate nõusoleku täita käesolevaid kasutustingimusi.
Pildistamiseks pole luba vaja:
• Avalikul üritusel pildistamiseks, kus üritusel osalejad on teadlikud, et nendest võidakse teha fotosid (laulupidu, spordivõistlus, rahvakogunemine)
• Avalikus kohas teiste inimeste vara ja asjade, sealhulgas lemmikloomade pildistamiseks
• Avaliku elu tegelase pildistamiseks, kui pildistamine on seotud informatsiooni edastamisega ega riku inimese põhiõiguseid
• Fotosid võib teha ja avaldada meedias ka juhul, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega